Rozliczenie podatku z Niemiec

Czym jest platforma rozliczeniowa?

Platforma rozliczeniowa jest miejscem, które ułatwia podatnikom samodzielne rozliczenie podatku z Niemiec. Nasza platforma rozliczeniowa zajmuje się sprawami związanymi z podatkami i prawem podatkowym w Niemczech. Nasi specjaliści zadbają o to, by Państwa deklaracja podatkowa została opracowana z jak najkorzystniejszym wynikiem finansowym.

Dowiedz się więcej


Dlaczego warto rozliczyć podatek u nas


Rozliczenie podatku z Niemiec – najczęstsze pytania

Czy przysługuje kara za opóźnienie w rozliczeniu podatku budowlanego w Niemczech?

Niemiecka ustawa podatkowa (§ 152 Abs. 2 AO) stanowi, że każda osoba, która nie złożyła w terminie deklaracji podatkowej podlega karze finansowej. Dotyczy to także podatku budowlanego, ponieważ jest on szczególnym rodzajem podatku dochodowego. Kary wynoszą minimum 25 euro za każdy miesiąc opóźnienia. Dodatkowo właściciel firmy jest zobowiązany do spłaty naliczonych odsetek ustawowych.

Czy można współpracować z podwykonawcami z Polski przy świadczeniu usług budowlanych w Niemczech?

Istnieje taka możliwość. Należy jednak pamiętać, że kiedy usługi budowlane w Niemczech są świadczone przez podwykonawców z Polski, pracownicy tacy powinni złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zwolnienie z podatku (Freistellungsbescheinigung). W innym przypadku polska firma zlecająca wykonanie usługi będzie miała obowiązek potrącenia 15% wynagrodzenia z tytułu podatku.

Czy muszę odliczać podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników budowlanych?

Zasadniczo istnieje taki obowiązek, jednak można go uniknąć, składając wniosek do urzędu skarbowego o zwolnienie z podatku. 

Jaka jest forma opodatkowania dla firmy budowlanej?

Polska firma budowlana w Niemczech płaci podatek niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana na terenie Polski czy jest niemiecką firmą budowlaną. Świadcząc usługi budowlane na terenie Niemiec, przedsiębiorca nieposiadający Freistellungsbescheinigung (zwolnienia z podatku budowlanego) podlega 15-procentowemu opodatkowaniu od usług budowlanych w Niemczech. Podatek budowlany (Bauabzugsteuer) jest szczególną formą podatku dochodowego w Niemczech, która jest pobierana ryczałtowo w wysokości 15% na rzecz podatku dochodowego Einkommensteuer. Podatek ten jest później uwzględniony w rozliczeniu rocznym.

Czy można uniknąć zapłaty podatku budowlanego?

Można uniknąć zapłaty podatku budowlanego poprzez złożenie wniosku w urzędzie skarbowym. Na wniosek usługodawcy urząd wydaje zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych (Freistellungsbescheinigung). Polacy prowadzący działalność budowlaną na terenie Niemiec mogą otrzymać zwolnienie z podatku, a potem ponownie przedłużyć je na wniosek.

Co można odliczyć od podatku dla firmy budowlanej?

Od podatku dla firmy budowlanej można odliczyć koszty uzyskania przychodu, czyli wydatki, jakie ponieśliśmy w związku z wykonywanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W rozliczeniu podatkowym należy wykazać bezpośredni wpływ poniesionych kosztów na prowadzoną działalność. Koszty uzyskania przychodu w przypadku firmy budowlanej, które są akceptowane przez urząd skarbowy to m.in. zakup  wyposażenia dla przedsiębiorstwa, zakup odzieży roboczej, dojazdy do pracy, czy opłaty członkowskie np. w izbach rzemieślniczych.

Czy warto zachowywać recepty i rachunki z apteki?

W ramach niemieckiego systemu podatkowego można także uzyskać zwrot kosztów za zakupione w aptece leki, dlatego warto zachowywać rachunki oraz recepty. Ulgę podatkową z tego tytułu można uzyskać tylko w wypadku posiadania dokumentów uzasadniających konieczność przyjmowania lekarstw, najczęściej są to po prostu recepty (różowe na lekarstwa współfinansowane przez państwo i zielone, obejmujące leki opłacone w całości przez pacjenta). Niemiecki urząd skarbowy uznaje tego rodzaju wydatki na określonych warunkach - próg przyznawania zwrotu jest obliczany w zależności od dochodu, sytuacji rodzinnej i liczby dzieci.

Czy mogę odliczyć zwrot kosztów za okulary?

Tak, pracownik może odliczyć koszt okularów w ramach kosztów uzyskania przychodów (Werbungskosten). Warunkiem koniecznym do uzyskania ulgi jest posiadanie wady wzroku, która znacząco utrudnia pracę przy monitorze. Wówczas należy przedłożyć zaświadczenie od okulisty (Verordnung einer Bildschirmarbeitsplatzbrille). 

Drugim przypadkiem, w którym przysługuje nam zwrot kosztów za okulary, jest praca w warunkach wymagających specjalnej ochrony oczu, np. konieczność posiadania okularów do pracy w laboratorium. W takiej sytuacji podatnik powinien przedłożyć odpowiedni dokument od lekarza.

Poza wymienionymi przypadkami zwrot całości lub części kosztów za okulary może uzyskać każda osoba, której lekarz przepisze okulary na receptę, wystawi zaświadczenia Brillenverordnung lub Verordnung von Seehilfen oraz kiedy umieści informację o konieczności noszenia okularów w zaświadczeniu o wadzie wzroku – Bescheinigung der Sehstärke.

Jakie ulgi dotyczące dzieci występują w niemieckim prawie podatkowym?

Niemieckie prawo podatkowe przewiduje kilka ulg, które można zastosować, rozliczając podatek. Najpopularniejsze z nich to:

 • Kinderbetreuungskosten - to koszty opieki nad dziećmi, które nie ukończyły 14 lat. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 4 tysiące euro rocznie na każde dziecko. Do Kinderbetreuungskosten należą m.in. opłaty za żłobek lub przedszkole, czy opłaty związane z zatrudnieniem opiekunki.
 • Kinderfreibetrag - to podstawowa ulga na dzieci, która może być ujęta w zeznaniu podatkowym i wiąże się ze świadczeniem rodzinnym Kindergeld. W przypadku, kiedy rodzic nie pobiera świadczenia Kindergeld, bez przeszkód uzyska ulgę podatkową z tytułu Kinderfreibetrag.
 • Entlastungsbetrag - to ulga przewidziana dla rodzica samotnie wychowującego dzieci, któremu przysługuje świadczenie Kindergeld lub pełna ulga podatkowa z tytułu Kinderfreibetrag. W takiej sytuacji rodzic może w swoim zeznaniu podatkowym dodatkowo odliczyć także tzw. Entlastungsbetrag. 

Czy mogę podać polski nr konta do zwrotu z Finanzamt?

Tak. Niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt) dokonuje przelewu zwrotu podatku na konto podatnika wskazane w Niemczech, ale także na konto wskazane w Polsce. W przypadku podania polskiego numeru konta należy zwrócić uwagę na kurs euro. Najkorzystniejszą opcją będzie wskazanie konta dewizowego otwartego w EUR, dzięki czemu zwrot podatku wpływa na konto w Polsce w euro, a podatnik sam decyduje o zmianie waluty na złotówki.

Jaka jest kwota wolna od podatku w 2020 roku?

Pomimo, iż podatki płacone w Niemczech należą do jednych z najwyższych w Europie, w roku 2020 zwiększono kwotę wolną od podatku (kwotę, do wysokości której państwo nie nakłada podatku )oraz częściowo zniesiono dodatek lojalnościowy zwany Solidaritätszuschlag. W roku 2020 dla:

 • osoby samotnej kwota ta zwiększyła się o 2,6 % i wynosi 9.408 euro brutto, co realnie oznacza około 784 euro wolne od podatku.
 • dla małżeństwa rozliczającego się wspólnie kwota ta wynosi 18.816 euro, jest większa o 480 euro w porównaniu do roku poprzedniego.

Decyzja podatkowa

Niemiecki urząd skarbowy nie ma odgórnie określonej daty, która obowiązuje do wydania decyzji podatkowej. Funkcjonuje to w myśl zasady "kto pierwszy"... więc podatnicy, którzy złożą zeznania jako pierwsi, mogą liczyć na krótszy czas oczekiwania. Wyjątek stanowią zeznania złożone on line za pomocą specjalnego programu ELSTER. Dbając o najwyższą jakość naszych usług, serwis Platforma Rozliczeniowa oferuje Państwu złożenie deklaracji podatkowej w tym systemie. Tradycyjnie z naszego doświadczenia wynika, że urząd potrzebuje od 3 do 8 tygodni na rozpatrzenie deklaracji, czasami trwa to nawet do 6 miesięcy.

Co możemy zrobić, aby przyśpieszyć wydanie decyzji:

 • przede wszystkim rozliczenie podatku z Niemiec jak w każdym kraju musi być rzetelnie przygotowane wraz z kompletem dokumentów, zaświadczeń i załączników
 • złożenie deklaracji drogą elektroniczną, zapewni nam szybszą obsługę przez pracowników urzędu
 • powierzenie naszego rozliczenia profesjonalistom, którzy zadbają w naszym interesie o wykazanie wszelkich ulg, odpisów a także złożą kompletne dokumenty w terminie                                                                                                                                                                                                                            

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na dodatkowe pytania, indywidualnie pod Państwa potrzeby.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku z Niemiec

Oprócz wspomnianego wyżej Lohnsteuerbescheinigung, do deklaracji podatkowej warto dołączyć inne dokumenty, gdyż rozliczenie podatku z Niemiec uwzględnia bardzo dużo ulgi i odpisów, dzięki którym otrzymamy wyższy zwrot. 

Należą do nich m.in. dokumenty poświadczające :

 • prowadzenie podwójnego domownictwa, rachunki za opłaty z Polski takie jak: gaz,prąd, czynsz, internet, umowa najmu mieszkania w Niemczech
 • bilety za dojazdy do pracy
 • wszelkie umowy ubezpieczeń takich jak prywatne OC, ubezpieczenie auta i inne...
 • opłaty związane z uczęszczaniem dziecka do placówki
 • alimenty, datki, zaświadczenie o niepełnosprawności
 • recepty oraz rachunki za usługi medyczne                                                        

Do kiedy powinno się złożyć deklarację?

Po rozpoczęciu pracy w Niemczech, większość osób ma obowiązek rozliczenia podatkowego, dlatego nie warto z tym zwlekać, mimo, iż Finanzamt przewiduje możliwość złożenia deklaracji do 4 lat wstecz w skrajnych przypadkach. Istnieje wiele sytuacji, które wymuszają rozliczenie się m.in. otrzymanie w danym roku świadczenia chorobowego z kasy chorych, lub innych zasiłków, odprawa z zakładu pracy, rozwód.

W roku 2020, podatnicy zobowiązani do rozliczenia się, powinni to zrobić do 31 lipca 2020, chyba, że korzystają z usług biura rachunkowego, gdzie jest możliwość wydłużenia tego czasu nawet do lutego 2021 roku.

Jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec?

Porównując sposób rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech i w Polsce, możemy napotkać na kilka istotnych różnic, dlatego postaramy się Państwu przybliżyć jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec. 

Jedną z istotnych różnic jest fakt, że w Niemczech funkcjonuje, aż sześć klas podatkowych, przy czym każdy podatnik otrzymuje adekwatną klasę do swojej sytuacji życiowej i ekonomicznej. 

Wg danej klasy co miesiąc przez pracodawcę pobierana jest zaliczka na konto przyszłego podatku. Z początkiem każdego roku kalendarzowego, pracodawca jest zobowiązany do wydania każdemu pracownikowi odpowiednika polskiego PIT-u 11, czyli Lohnsteuerbescheinigung, co stanowi podstawę do naszego rozliczenia. Pracodawca ma czas najpóźniej do 28 lutego kolejnego roku, który następuje po roku dotyczącym rozliczenia. 

Najistotniejsze w złożonej deklaracji podatkowej w Niemczech jest wykazanie wszystkich osiągniętych dochodów, wraz ze świadczeniami takimi jak: zasiłek dla bezrobotnych, dłuższe niż 6 tygodni chorobowe wypłacane przez kasę chorych, czy zasiłek wychowawczy oraz wykazanie dochodów pochodzących z Polski. 

Porównując sposób rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech i w Polsce, możemy napotkać na kilka istotnych różnic, dlatego postaramy się Państwu przybliżyć jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec. 

Jedną z istotnych różnic jest fakt, że w Niemczech funkcjonuje, aż sześć klas podatkowych, przy czym każdy podatnik otrzymuje adekwatną klasę do swojej sytuacji życiowej i ekonomicznej. 

Wg danej klasy co miesiąc przez pracodawcę pobierana jest zaliczka na konto przyszłego podatku. Z początkiem każdego roku kalendarzowego, pracodawca jest zobowiązany do wydania każdemu pracownikowi odpowiednika polskiego PIT-u 11, czyli Lohnsteuerbescheinigung, co stanowi podstawę do naszego rozliczenia. Pracodawca ma czas najpóźniej do 28 lutego kolejnego roku, który następuje po roku dotyczącym rozliczenia. 

Najistotniejsze w złożonej deklaracji podatkowej w Niemczech jest wykazanie wszystkich osiągniętych dochodów, wraz ze świadczeniami takimi jak: zasiłek dla bezrobotnych, dłuższe niż 6 tygodni chorobowe wypłacane przez kasę chorych, czy zasiłek wychowawczy oraz wykazanie dochodów pochodzących z Polski. 

Co mogę odliczyć od podatku z Niemiec?

Najczęściej odliczamy:

 • Koszty związane z wykształceniem zawodowym
 • Datki charytatywne (np. Czerwony Krzyż )
 • Składki członkowskie w związkach zawodowych
 • Koszty związane z opieką medyczną w Niemczech (np. rachunki od lekarzy i z apteki)
 • Koszty utrzymania pomocy domowej
 • Koszty związane z modernizacją mieszkania (remont)
 • Występują ulgi podatkowe z tytułu niepełnosprawności podatnika lub małżonka i dzieci
 • Droga do pracy z miejsca zamieszkania (tylko w jedną stronę)
 • Środki do pracy (Arbeitsmittel)
 • Odliczenie miejsca pracy w prywatnym mieszkaniu
 • Szkolenia zawodowe
 • Koszty skutków wypadku w miejscu pracy lub w drodze do pracy i z powrotem
 • Prowadzenie konta bankowego w Niemczech
 • Koszty związane z aplikacją na nowe stanowisko pracy
 • koszy podwójnego domownictwa
 • Koszty przeprowadzki
 • Odliczyć można diety pracownicze, jeżeli pracuje się powyżej 8 godzin - dieta do odliczenia wynosi 12 Euro
 • Jeżeli jesteśmy oddelegowani zawodowo powyżej 24 godzin, dieta do odliczenia wynosi 24 Euro
 • Utrzymanie byłej żony (alimenty na żonę)

Ubezpieczenia państwowe:

 • Emerytalno rentowe (Rentenversicherung)
 • Wypadkowe (Krankenvre)
 • Zdrowotne
 • Pielęgnacyjne
 • Na wypadek utraty pracy (bezrobocie)

Ubezpieczenia prywatne:

 • Emerytalno rentowe (Rentenversicherung)
 • Zdrowotne
 • Wypadkowe
 • Pielęgnacyjne
 • Na wypadek utraty pracy ( potoczeni “od bezrobocia”)
 • Uzupełniające (Zusatzversicherungen zależnie od rodzaju)
 • OC firmy
 • OC prywatne (Haftpflichtversicherung)
 • OC pojazdu
 • Ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung)
 • Od niezdolności do pracy (Berufsunfähigkeitsversicherung)

W związku z posiadaniem dziećmi możemy odliczyć:

 • Ubezpieczenia zdrowotne oraz opiekuńcze dzieci
 • Ubezpieczenia uzupełniające dla dzieci
 • Alimenty na dzieci
 • Uczęszczanie dziecka do prywatnej szkoły na terenie Niemiec
 • Koszty przedszkola

Odliczyć można również diety pracownicze,  jeżeli pracuje się powyżej 8 godzin - dieta do odliczenia wówczas wynosi 12 Euro. Jeżeli jesteśmy oddelegowani zawodowo powyżej 24 godzin, dieta do odliczenia wynosi 24 Euro.

Czy mogę odliczyć dojazdy do Polski/podwójne domownictwo od podatku?

Podwójne domownictwo (Doppeltehaushaltsführung), często także nazywane przez rodaków „rozłąkowym“ lub „dojazdami do Polski“, mogą odliczyć osoby, które w świetle Niemieckiego prawa podatkowego mają prawo do takowego odliczenia.

Prawo do podwójnego domownictwa mają osoby, których głównym ośrodkiem życia ze względu na rodzinę jest Polska. Za rodzinę w kontekście podwójnego domownictwa Niemiecki urząd Skarbowy uznał małżonka, małżonkę i dzieci. Pozostali członkowie rodziny nie stanowią podstawy do umieszczenia w deklaracji podatkowej odpisu z tytułu podwójnego domownictwa.

W odpis podwójnego domownictwa wchodzące w pierwszej kolejności dojazdy do Polski, a w drugiej kolejności koszty czynszu mieszkaniowego w Niemczech.

Oto najczęstsze przykłady osób mających prawo do odpisania podwójnego domownictwa:

Ojciec pracujący w Niemczech – matka mieszkająca z dziećmi w Polsce

Matka pracująca w Niemczech – ojciec mieszkający z dziećmi w Polsce

Ojciec i matka w Niemczech – niepełnoletnie dzieci mieszkające w Polsce

Mąż pracujący w Niemczech – małżonka mieszkająca w Polsce (bezdzietni)

Małżonka pracująca w Niemczech – mąż mieszkający w Polsce (bezdzietni)

Czy od podatku z Niemiec mogę odliczyć koszty dojazdu do pracy?

Do odpisania przebytej drogi do pracy ma prawo każdy podatnik Państwa Niemieckiego. Odpisanie drogi do pracy jest jednym z najczęściej stosowanych odpisów w Niemieckich deklaracjach podatkowych (Einkommensteuererklärung).

Polega to na przeliczeniu kilometrów tzn. odległości między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania pracy, pomnożeniem przez ilość dni, które podatnik dojeżdżał do pracy (cały rok 2018 = 230 dni roboczych) i pomnożeniem przez 0,30 euro za każdy przebyty kilometr.

Ważne jest, aby pamiętać, że odpisanie drogi do pracy możliwe jest tylko w jedną stronę.

Nie ma możliwości odpisania drogi do pracy i z powrotem.

Ważne także jest to, że jeśli suma obliczonej drogi do pracy wyniesie mniej niż 1000 euro należy odpisać dozwoloną sumę ryczałtową 1000 euro Werbungskosten Pauschal - tzn, że każdy podatnik w Niemczech może odliczyć sobie 1000 euro od podatku ryczałtem,  na przykład z tytułu dojazdów do pracy.

Proste przykłady:

21km x 230 dni robocze x 0,30 euro = daje nam 1449 euro (odpisujemy 1449 Euro)

14km x 230 dni robocze x 0,30 Euro = daje nam 966 Euro (więc odpisujemy 1000 euro Werbungskosten Pauschal)

25km x 90 dni roboczych x 0,30 Euro = daje nam 675 Euro (odpisujemy 1000 Werbungskosten Pauschal)

Najnowsze wpisy na blogu

Rozliczenie podatku dla kierowców w Niemczech

Rozliczając się z podatku w Niemczech musisz wiedzieć, że warunki rozliczenia mogą różnić się ze względu na wykonywany zawód. Jedną z branż, której pracownicy powinni zwrócić szczególną uwagę na swoje deklaracje podatkowe, jest branża transportowa. O czym powinni pamiętać kierowcy rozliczający podatki w Niemczech? Kierowcy bez stałego miejsca zamieszkania w Niemczech Jeśli jesteś kierowcą, który […]

Jak przygotować się do rozliczenia rocznego w Niemczech?

Przygotowaniem się do rozliczenia podatkowego warto zainteresować się wcześniej niż na dzień lub kilka dni przed samym złożeniem deklaracji podatkowej. Jako że rozliczenie roczne obejmuje minione lata kalendarzowe, rozsądnym jest zapoznać się z kilkoma wskazówkami, nawet na rok przed złożeniem dokumentów w urzędzie skarbowym. O czym warto pamiętać przygotowując się do rozliczenia podatkowego w Niemczech?  […]

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania pracy w Niemczech?

Polacy, którzy podejmują pracę w Niemczech i uzyskują tam dochody, mogą napotkać problem dotyczący podwójnego opodatkowania. Aby uniknąć sytuacji, w której pracownik musiałby dwa razy odprowadzić podatek za ten sam dochód, Polska wraz ze swoim zachodnim sąsiadem podpisała umowę, która reguluje podatek dla pracujących za granicą. Niemcy są zatem krajem, w którym nie musimy obawiać […]

Chcesz rozliczyć podatek z Niemiec?

Zostaw kontakt, oddzwonimy!